Tải Game

[Hệ thống] Phân cấp Danh Tướng

20/02/2019

 Các vị tướng trong Tam Quốc Vương Giả được phân cấp dựa trên tư chất, từ đó chia ra làm các cấp bậc sức mạnh khác nhau. Dưới đây là chi tiết thông tin về các cấp bậc để giúp Chúa Công nắm được rõ ràng hơn về các vị tướng yêu thích của mình.

Tư chất Phân cấp phẩm chất Danh sách tướng Số mảnh cần ghép
6 Tím Ngụy Lý Điển - Vu Cấm 40
Thục Quan Hưng - Trương Bao
Ngô Tổ Mậu - Hoàng Cái
Hàn Đương - Trình Phổ
Quần hùng Chu Thương - Vương Bình - Liêu Hóa
Viên Thuật - Kỷ Linh
7 Cam Ngụy Tào Phi - Chân Cơ 80
Trương Cáp - Từ Hoảng
Đặng Ngải
Ngô Lỗ Túc
Trương Chiêu
Gia Cát Cẩn
Quần hùng Hoa Hùng - Đổng Trác
Nhan Lương - Văn Xú
Viên Thiệu
8 Cam - Sử thi Thục Mã Vân Lộc
Hoàng Trung - Ngụy Diên
Pháp Chính
Ngô Đại Kiều 
Tiểu Kiều
10 Đỏ Thục Bàng Thống 120
Triệu Vân
Ngô Tôn Sách
Chu Du
12 Đỏ - Cao cấp Ngụy Hứa Chử - Điển Vi
Bàng Đức
Thục

Quan Vũ - Trương Phi

Mã Siêu
Ngô Thái Sử Từ - Cam Ninh
14 Đỏ - Sử thi Ngụy Tuân Úc
Thục Hoàng Nguyệt Anh
Ngô Tôn Thượng Hương
Quần hùng Nam Hoa
16 Hắc Kim Ngụy

Tào Tháo

Thục Lưu Bị
Gia Cát Lượng
Quần hùng Hoa Đà
18 Hắc Kim - Sử thi Ngụy Tư Mã Ý - Quách Gia
Quần hùng Lữ Bố - Điêu Thuyền

 

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ