Tải Game

HƯỚNG DẪN MÃN HÁN TOÀN TỊCH

22/07/2020

MÃN HÁN TOÀN TỊCH

Chúa công thân mến

BQT Tam Quốc Vương Giả xin được gửi đến chúa công hướng dẫn cơ bản của hoạt động Yến Tiệc - Mãn Hán Toàn Tịch, cụ thể

A. HƯỚNG DẪN CHƠI

- Mãn Hán Toàn Tịch – Yến Tiệc Server

1. Sự kiện tiệc sever tổ chức theo bang hội, diễn ra trong 1 ngày

2. Các Chúa Công có thể cống Heo Sữa, Tôm Hùm, Tay Gấu để tăng EXP Yến Tiệc Bang và nhận Hồ Lô Rượu.

3. Hàng ngày, mỗi bang có thể cống hiến tối đa 5000 Heo Sữa, khi đã đạt giới hạn, cống thêm Heo Sữa không tăng EXP tiệc và EXP cá nhân, nhưng không ảnh hưởng tới Hồ Lô Rượu bản thân nhận được, Tôm Hùm và Tay Gấu không có giới hạn.

4. Bang TOP1 có thể đại diện server tham gia Tiệc liên server, hơn nữa cấp Tiệc và EXP cũng được chuyển tới server LSV

5. Rượu Hồ Lô có thể đổi các vật phẩm hiếm, Shop tiệc chỉ xuất hiện trong thời gian sự kiện Yến Tiệc trong server và LSV.

6. Rượu hồ lô, heo sữa, tôm hùm, tay gấu chưa sử dụng vẫn được giữ lại

7. Xếp hạng yến tiệc server sẽ tổng kết khi sự kiện kết thúc, thưởng gửi qua thư, chúa công có EXP tiệc cá nhân bằng 0 không được nhận thưởng

8. Bang có EXP tiệc bang bằng 0, không được xếp hạng

 

- Mãn Hán Toàn Tịch – Yến Tiệc liên server

1. Sự kiện Tiệc liên server tiến hành theo bang hội, diễn ra trong 2 ngày

2. Chúa Công có thể cống hiến heo sữa, tôm hùm, tay gấu cho bang mình, nếu bang của chúa công chưa thể tham gia yến tiệc liên server thì chỉ có thể cống hiến cho bang tham gia tiệc liên server của server mình

3. Xếp hạng tiệc liên server sẽ tổng kết khi kết thúc sự kiện, thưởng gửi qua thư, trong đó chỉ có thành viên bang tham gia có EXP tiệc cá nhân >0 mới được nhận thưởng

 

- Mãn Hán Toàn Tịch – Nhận thực phẩm

1. Thực phẩm nhận qua hoàn thành nhiệm vụ sôi nổi tiệc hoặc mua gói thực phẩm

2. Hàng ngày mỗi người có thể hoàn thành nhiệm vụ sôi nổi tiệc 1 lần, nhiệm vụ sôi nổi làm mới vào 0 giờ hàng ngày

 

- Mãn Hán Toàn Tịch – Quà cấp Tiệc Bang

1. Tổng có 15 cấp Tiệc, mỗi cấp có 1 quà cấp, cùng 1 đợt sự kiện, cùng 1 cấp quà chỉ có thể nhận 1 lần

2. Mỗi gói quà cấp tiệc bang có giới hạn nhận, khi đã nhận hết thì không thể nhận thêm

 

B. THỜI GIAN

1. Yến tiệc trong server

- Diễn ra trước khi liên server 1 ngày bên cạnh đó sẽ có những sự kiện đi kèm để nhận vật phẩm tham gia sự kiện là "Tôm Hùm" và "Tay Gấu"

2. Yến tiệc liên server

- Bang TOP1 có thể đại diện server tham gia Tiệc LSV, hơn nữa cấp Tiệc và EXP cũng được chuyển tới server LSV

- Diễn ra trong 3 ngày liên server

 

C. SHOP ĐỔI THƯỞNG

Vật phẩm nhận Vật phẩm dùng để đổi Lượt đổi trong ngày Ngày mở bán (tính từ ngày mở sự kiện)

Hộp vạn năng chí tôn TC*2

Hồ Lô Rượu*1500

10

1

Đá Luân Hồi*10

Hồ Lô Rượu*50

100 1

Đá Thiên Mệnh*20

Hồ Lô Rượu*40

100 1

Sâm Huyền Vương*1

Hồ Lô Rượu*150

30 1

Tuyết liên hoa*1

Hồ Lô Rượu*50

50 1

Xu Đồng*100000

Hồ Lô Rượu*20 100 1

Lúa*200000

Hồ Lô Rượu*20 100 1

Túi gấm nam hoa*1

Hồ Lô Rượu*30000

2 2

Trang bị thái tử đỏ tự chọn*1

Hồ Lô Rượu*60000

1 2

Liễu như thị*1

Hồ Lô Rượu*1500

20 2

Đan nghịch thiên*1

Hồ Lô Rượu*100

50 2

Đan cải mệnh*1

Hồ Lô Rượu*50

100 2

Huyền thạch cam*1

Hồ Lô Rượu*2000

20 2

Gỗ bồi thiên*1

Hồ Lô Rượu*2500

3 2

Cỏ long diên*1

Hồ Lô Rượu*500

10 2

Đá thủ hộ tướng tinh*10

Hồ Lô Rượu*800

50 2

Lưu kim*1

KC*2500

2 1

Nhân sâm ngàn năm*10

KC*3000

10 1

Tam sinh thủy*100

KC*200

30 1

Huyền thạch tím*1

KC*600

10 1

Đá sao cao*1

KC*100

50 1

Đá sao sơ*1

KC*30

200 1

Bụi sao*100

KC*50

100 1

Đá cường hóa lv4*1

KC*30

500 1

Nguyên Đồng*20

KC*20

200 1

Thông cân hoàn*10

KC*100

50 1

Tẩy cốt đan*10

KC*150

30 1

Trang bị cam TC*1

Hồ Lô Rượu*15000

2 2

Trang bị tím TC*1

Hồ Lô Rượu*6000

5 2

Cực·Lệnh Thần Võ [đen]*1

Hồ Lô Rượu*350000

1 2

Cực·Lệnh Thần Cụ [đen]*1

Hồ Lô Rượu*350000

1 2

Cực·Lệnh Thần Câu [đen]*1

Hồ Lô Rượu*350000

1 2

Huyền thạch đỏ*1

Hồ Lô Rượu*4000

20 2

Cực·Lệnh Thần Võ [đỏ]*1

Hồ Lô Rượu*150000

1 2

Cực·Lệnh Thần Cụ [đỏ]*1

Hồ Lô Rượu*150000

1 2

Cực·Lệnh Thần Câu [đỏ]*1

Hồ Lô Rượu*150000

1 2

D. LƯU Ý

- Hồ lô rượu, heo sữa, tôm hùm, tay gấu chưa sử dụng vẫn được giữ lại cho sự kiện sau

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ