Tải Game

UPDATE 3.0 - CHỈ SỐ THẦN BINH

28/06/2019


CHỈ SỐ CỦA THẦN BINH

1. Danh sách Thần Binh

THẦN BINH CÔNG

 

THẦN BINH THỦ

THẦN CÂU

Trang bị đúng Thần Binh sẽ tăng Lực chiến cực mạnh cho Danh Tướng

2.Chỉ số cơ bản

Xứng đáng với tên gọi, mỗi Thần binh sẽ tăng sức mạnh cực lớn cho các tướng lĩnh khi được trang bị. Phẩm chất càng cao, chỉ số bổ sung càng lớn.

Chủng Loại Chỉ số Phẩm chất
Lam Tím Cam Đỏ
Công Cơ bản Công quân +640 Công quân +1920 Công quân +2880 Công quân +4800
công binh chủng +640 Công binh chủng +1920 Công binh chủng +2880 Công binh chủng + 4800
Đặc tính   Công quân + 15% Công quân + 15% Công quân + 15%
    Buff sát thương bạo + 9% Buff sát thương bạo + 9%
      ST kỹ năng +9%
Cường hóa tối đa Công quân + 15% Buff sát thương bạo + 9% ST kỹ năng +9% Thâm nhập + 5400
Thủ Cơ bản HP quân + 19200 HP quân + 57600 HP quân + 86400 HP quân + 144000
HP binh chủng +19200 HP binh chủng +57600 HP binh chủng + 86400 HP binh chủng + 144000
Đặc tính   HP quân + 18% HP quân + 18% HP quân + 18%
    Giảm bạo sát +9% Giảm bạo sát +9%
      GST kỹ năng + 9%
Cường hóa tối đa HP quân + 18% Giảm bạo sát +9% GST kỹ năng + 9% Hộ giáp + 2700
Thần Câu Cơ bản Lượng quân +40 Lượng quân + 120 Lượng quân +175 Lượng quân +290
Công binh chủng + 22,4%/
HP Binh chủng + 25.6%
Công binh chủng + 67,2%/
HP Binh chủng + 76,8%
công binh chủng + 100.8%/
HP Binh chủng + 115,2%
công binh chủng + 168%/
HP Binh chủng + 192%
Đặc tính   sát thương công thường binh chủng + 18% sát thương công thường binh chủng + 18% sát thương công thường binh chủng + 18%
    bạo kích + 7,2% bạo kích + 7,2%
      Kháng bạo +9%
Cường hóa tối đa sát thương công thường binh chủng + 18% bạo kích + 7,2% Kháng bạo +9% Tỷ lệ né + 13.5%

3. Chỉ Số Siêu Cấp

Với mỗi phẩm chất , Thần Binh sẽ có ngẫu nhiên tỷ lệ xuất hiện chỉ số Siêu Cấp. Đây là chỉ số đặc biệt chỉ có tác dụng khi được trang bị bởi đúng Danh Tướng yêu cầu.

Có thể chia thành các nhóm theo danh sách tướng sau

Nhóm Tướng Thần Binh Công Thần Binh Thủ Thần Câu (Ngựa)

Trương Phi

Hoa Đà

Lục Tốn

Song Kiếm

Đĩnh Đao

Song Cổ Kiếm

Tùng Văn Đao

Thanh Thuẫn

Thiết Thuẫn

Ngân Thuẫn

Vương Thuẫn

Hồng Mã

Xích Mã

Xích Thố

Hãn Huyết Mã

Mã Siêu

Quan Vũ

Lã Bố

Nguyệt Đao

Xà Mâu

Yển Nguyệt Đao

Bát Xà Mâu

Thanh Khôi

Bạch Khôi

Ngân Khôi

Hùng Sư Khôi

Hắc Mã

Ảnh Mã

Tuyệt Ảnh

Truy Ảnh Mã

Hứa Chử

Gia Cát Lượng

Tôn Quyền

Liên Nỗ

Âm Dương Phiến

Nỏ Gia Cát

Hạc Vũ Phiến

Thanh Mão

Bạch Mão

Ngân Mão

Kim Sư Mão

Bạch Mã

Lô Mã

Đích Lô

Đích Lô Mã

Thái Sử Từ

Tư Mã Ý

Linh Ngưu

Tinh Chùy

Thiết Linh Ngưu

Lưu Tinh Chùy

Man Đai

Man Sư Đới

Hùng Sư Đới

Linh Lung Đới

Cự Tượng

Bạch Tượng

Chiến Tượng

Bách Chiến Tượng

Bàng Đức

Tuân Úc

Quách Gia

Bảo Kiếm

Song Long Kiếm

Hoàng Kim Kiếm

Phi Long Song Kiếm

Giáp Tạp Đằng

Giáp Thảo Đằng

Giáp Mộc Đằng

Kim Đằng Giáp

Trọng Giáp Mã

Ô Mã

Tuyệt Kim

Tuyệt Trần Mã

Hoàng Nguyệt Anh

Lưu Bị

Trường Kích

Tam Tiêm Đao

Họa Thiên Kích

Tam Tiêm Bá Đao

Ngân Giáp

Thiết Hạt Giáp

Kim Ngân Giáp

Hoàng Kim Giáp

Khinh Giáp Mã

Hoàng Mã

Phi Điện

U Vân Mã

Cam Ninh

Nam Hoa

Điêu Thuyền

Điểu Cung

Xà Cung

Cung Kỳ Lân

Long Triệt Cung

Toại Giáp

Thiết Ngư Giáp

Kim Ty Giáp

Lân Giáp

Tử Giáp Mã

Tử Mã

Tử Tân

Tử Lân Mã

Điển Vi

Tôn Thượng Hươn

Tào Tháo

Lôi Hỏa - Sơ

Lôi Hỏa

Thiên Lôi

Bạo Lôi

Thanh Giáp

Thiết Ngân Giáp

Quang Ngân Giáp

Minh Giáp

Á Tượng

Tuyết Tượng

Cuồng Tượng

Phi Tuyết Tượng

Tổ hợp tính năng bổ trợ của Lục Tốn khi trang bị các thần binh Siêu Cấp chuẩn "Chính Chủ"

Chúc các Chúa công sẽ sở hữu được những Thần Binh mạnh mẽ nhất cùng Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ