Vòng Loại
Bán Kết
Chung Kết
C1S1-Kim Long C1S2-Hỏa Long C1S10-Ngân Long C2S1-Kim Phụng C2S11-Thiết Phụng C2S21-Truy Phụng C3S1-Kim Hổ C3S17-Nhật Hổ C3S23-Lôi Hổ C4S1-Kim Quy C4S5-Thủy Quy C4S7-Kiếm Quy C4S9-Thanh Quy C4S11-Thiết Quy C4S13-Chu Quy C4S15-Trường Quy C4S17-Nhật Quy C4S19-Địa Quy C4S21-Truy Quy C4S23-Lôi Quy C4S25-Phúc Quy C4S26-Trúc Quy C4S27-Tàng Quy C4S28-Vương Quy C4S29-Hắc Quy C4S30-Sơn Quy C5S1-Kim Lân